Kiến Thức Luật

Một số quy định mới về xuất hàng đi châu Âu

Có thể nói, theo quy định mới này, hàng hóa xuất khẩu đi châu Âu sẽ bị giám sát gắt gao hơn và chắc chắn

Những giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán

Vì vậy, nó là căn cứ quan trọng cho cơ quan quản lý nhà nước đưa ra quyết định quản lý và các bên thứ

Những lĩnh vực thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công – tư

Bên cạnh đó, hàng hóa nhập khẩu để thực hiện Dự án được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế xuất

Những điều kiện được Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu

Theo Nghị định này, chủ thể phát hành trái phiếu Chính phủ là Bộ Tài chính. 1- Phát hành trái phiếu để đầu tư vào

Những điều khoản cần chú ý trong hợp đồng đại lý phân phối

Trong trường hợp điều chỉnh phạm vi phân phối thì cần có sự thỏa thuận, thống nhất bằng văn bản của các bên. Quyền sở

Những vai trò của Tòa án trong tố tụng trọng tài thương mại

Toà án nơi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết có thẩm quyền xem xét để huỷ phán quyết trọng tài theo quy định